Par­ke­ring

Par­ke­rin­gen skjer på offent­lig områ­de og er gra­tis. For å inn­fri smit­ter­verns­reg­le­ne har vi ikke anled­ning til å sel­ge pro­gram, slik vi van­lig­vis gjør. De som øns­ker, er like­vel vel­kom­ne til å Vipp­se en slant til NM 2020, som er rig­get klart på kort var­sel. Vippsnr 621557 NM 2020 KORT VAR­SEL eller skann den­ne… Les mer…

Vel­kom­men til NM

Årets NM/UM og UL vil bli arran­gert i kjen­te og vel­prøv­de løy­per i og rundt Lang­set­løk­ka. Det­te er løy­per som tid­li­ge­re år har vært brukt i for­bin­del­se med Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val.  Den utgikk dess­ver­re i år grun­net Covid 19. Vårt arran­ge­ment er påvir­ket at den pågå­en­de pan­de­mi­en. Vi arran­ge­rer der­for i tråd med gjel­den­de ret­nings­lin­jer fra… Les mer…

Akkredi­te­ring NM-are­na

Det er posi­tivt med så man­ge påmeld­te til hel­gens NM/UM, men fle­re av pul­je­ne er i ferd med å nå det fast­sat­te maks­an­tal­let på 200 per­soner. SK Rye har der­for beslut­tet å inn­føre dis­se ret­nings­lin­je­ne:·         For pul­je 2 og 3 beg­ge ritt­da­ger er det begren­set med plas­ser igjen på are­na. Klub­be­ne med størst repre­sen­ta­sjon (Asker,… Les mer…

NM på kort var­sel er topp

Oda Paul­sen Lafor­ce, junior­syk­list fra Frøy, er en av favo­rit­te­ne på start­stre­ken  i NM til hel­gen. Hun var akku­rat på vei for å tre­ne i ritt­løy­pe­ne på Lang­set­løk­ka da vi snak­ket med hen­ne på tele­fo­nen. ‑Det blir gøy å kon­kur­re­re igjen, spe­si­elt for­di alle NTG-syk­­lis­­te­­ne fra Lil­le­ham­mer var i karan­te­ne da det var Nor­ges Cup på… Les mer…

Vel­kom­men til NM 2020!

Sports­klub­ben Rye har invi­te­rer til NM/UM/UL i ter­reng­syk­ling 2020, i gre­ne­ne rund­bane og kort­bane. Det er Nor­ges­mes­ter­skap (NM) for junior, senior og mas­ter, og ung­doms­mes­ter­skap (UM) for 13–16 år. For 12 år og yng­re er det ung­doms­le­ker (UL). Vi bru­ker våre vel­etab­ler­te løy­per i det mor­som­me ter­ren­get på og rundt Lang­set­løk­ka, kon­kur­ranse­løy­per som Oslo Bymiljø­etat… Les mer…

Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val avly­ses

På grunn av den alvor­li­ge koro­­na-situa­­sjo­­nen, kan vi dess­ver­re ikke gjen­nom­føre årets fes­ti­val i star­ten av mai. Vi er lei for at vi i år ikke får gle­den av å se ivri­ge barn, alle junio­re­ne som har lig­get i hard­tre­ning, elite­klas­se­ne, mas­ter­ne, utlen­din­ge­ne, akti­ve nors­ke ter­reng­syk­lis­ter, pub­li­kum og støtte­ap­pa­rat på Lang­set­løk­ka. Årets Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val… Les mer…

Syk­kel­fest 1. — 3. mai

Sports­klub­ben Rye fei­rer 100 års jubi­le­um i år, og i den anled­ning byr Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val på fle­re nye ritt/traseer for både barn og voks­ne i det mor­som­me ter­ren­get på Lang­set­løk­ka i Oslo – en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per. Det blir ritt av typen Point to point (XCP), kort­bane og rund­bane på hen­holds­vis fre­dag, lør­dag,… Les mer…

Gjen­glem­te saker og ting

Da vi ryd­det opp etter fes­ti­va­len fant vi litt for­skjel­li­ge ting som ble glemt igjen. Ta kon­takt med tone.k.larsen (på) gmail.com der­som noe av det­te er ditt: Oak­ley bril­ler — fun­net i bak­ken rett ved are­na­en En gul, en rød, og en svart fot­pum­pe To buf­fer Ett erme Hans­ker Les mer…

Dere er rå!

Og da mener vi alle ter­reng­syk­lis­ter fra de yngs­te klas­se­ne til de grå­håra, men like dedi­ker­te! Selv­sagt også elite­klas­se­ne fra inn- og utland. For en ritt­fest dere var med å lage på årets Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val! Ryt­te­re fra 18 nasjo­ner og 1200 star­ten­de i Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val fyl­te opp Lang­set­løk­ka sam­men med 200 løpe­me­ter telt.… Les mer…

Results for the sta­ge race

Her are links to the results for the sta­ge race: Eli­te, Junior and 15–16: https://live.eqtiming.com/#series:894 Mas­ters: https://live.eqtiming.com/#series:893 11–12 and 13–14:  https://live.eqtiming.com/#series:892 Les mer…